• SMBC

Σήμερα οι κοινωνίες παγκοσμίως, αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων κοινωνικών προβλημάτων. Στον αναπτυγμένο κόσμο αυτά τα προβλήματα  συμπεριλαμβάνουν την ταχεία γήρανση του πληθυσμού,  την υπογεννητικότητα, τη φτωχή ψυχική υγειά και ένα τσουνάμι χρόνιων παθήσεων. Αντίστοιχα στον αναπτυσσόμενο κόσμο οι απειλές περιλαμβάνουν απειλή της ακραίας φτώχειας, οξείες λοιμώδεις και χρόνιες παθήσεις, υγιεινή, πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση και φτωχές υποδομές. Επίσης συλλογικά αντιμετωπίζουμε δυνατές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη και οι διαμάχες. Αν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο καλύτερο και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε αποτελεσματικό εργαλείο που μπορούμε. Ένα τέτοιο εργαλείο το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί αρκετά είναι το Μάρκετινγκ.

ΟΡΙΣΜΟΣ / Τι είναι το Κοινωνικό Marketing

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ έχει ορισθεί ώς : Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ επιδιώκει να αναπτύξει και να ενσωματώσει τις έννοιες του μάρκετινγκ με άλλες προσεγγίσεις για να επηρεάσει τις συμπεριφορές που ωφελούν τα άτομα και τις κοινότητες για το ευρύτερο κοινωνικό καλό. Επιδιώκει την ενσωμάτωση της έρευνας, των βέλτιστων πρακτικών, της θεωρίας, της συμμετοχής και της συνείδησης των εταιρικών σχέσεων, προκειμένου να ενημερωθεί η παροχή αποτελεσματικών, αποδοτικών, δίκαιων και βιώσιμων προγραμμάτων κοινωνικής αλλαγής (iSMA, ESMA, AASM, 2014).

Κοινωνικο MARKETING / Γιατί είναι σημαντικό για την Κοινωνία και τις Κυβερνήσεις

Η βάση για την κατανόηση του Μάρκετινγκ και του Κοινωνικού Μάρκετινγκ είναι ότι αφορά κυρίως την επιρροή της ανθρώπινης συμπεριφοράς με ένα τρόπο ο οποίος έιναι αποδεκτός και εκτιμάται από τους πολίτες Όπως προκύπτει από αυτόν τον ορισμό το Κοινωνικό Μάρκετινγκ είναι μια ολοκληρωμένη και στρατηγική προσέγγιση με επίκεντρο τον πολίτη (citizen-centred) στην οποία η επίγνωση σχετικά με το τί έχει σημασία για τους ανθρώπους χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και αποδοτικών κοινωνικών προγραμμάτων που τα υποστηρίζει η πλειοψηφία των πολιτών.

Γνωρίζουμε ότι πολλά κοινωνικά προγράμματα αναπτύσσονται χωρίς το προνόμιο να υπάρχει βαθιά κατανόηση σχετικά με το τί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, επιθυμούν και εκτιμούν και δίχως την αυστηρή προσέγγιση συστηματικού προγραμματισμού που εφαρμόζει το Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Αυτό υποδηλώνει ότι πολλοί από αυτούς που συμμετέχουν στην χάραξη πολιτικής  και την λήψη αποφάσεων, δεν γνωρίζουν ή δεν καταλαβαίνουν, πως το Μάρκετινγκ μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν καλύτερα, κοινωνική πολιτική και προγράμματα. Υπάρχουν πέντε βασικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της προσέγγισης του Κοινωνικού Μάρκετινγκ ως μέρος της ανάπτυξης και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής, αυτά συμπεριλαμβάνουν:

 1. Η επιλογή πολιτικής και παρέμβασης αντανακλά καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πολιτών
 2. Εδραιώνονται ξεκάθαροι και μετρήσιμοι συμπεριφορικοί στόχοι
 3. Μειώνεται η υπο βέλτιστη απόδοση επένδυσης (ROI) και η σχέση κόστους-ωφελείας (VFM) των υφιστάμενων πολιτικών και παρεμβάσεων
 4. Μπορούν να αυξήσουν την επένδυση σε παρεμβάσεις που επιδεικνύουν καλή επιστροφή της επένδυσης (ROI), και τη σχέση κόστους-ωφέλειας (VFM)
 5. Οδηγεί σε αυξημένη μάθηση σχετικά με το τί λειτουργεί, ποιες παρεμβάσεις ήταν αποτελεσματικές και αποδεκτές από το κοινό.

UNITED KINGDOM The National Social Marketing Center

The UK National Consumer Council report:’It’s our health’ recognises the potential of social marketing to improve behavioural interventions and recommends the setting up of a ‘National Social Marketing Centre’ to build national and local capacity and skills in social marketing.

EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE CONTROL Social Marketing Guides

The European Centre for Disease Control recognises the potential of social marketing and states that the application of the methods to social non-for-profit causes and programmes has proven to be a helpful tool to enhance the effectiveness of efforts to protect and improve public health. Using social marketing tools to conduct public health improvement programs can help to clarify goals and improve success with limited public health resources.

Social Marketing / Basic concpets and prinCiples

Ο καλύτερος τρόπος για την αντίληψη του Κοινωνικού Μάρκετινγκ είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των  αρχών, των έξι βασικών εννοιών και των τεχνικών που χρησιμοποιεί. Η ταξινόμηση των αρχών, εννοιών και τεχνικών στηρίζεται στην βάση που αναπτύχθηκε από τους French and Russell-Bennett (2015) και στην διαδικασία ανάπτυξης κοινών αρχών και εννοιών από τον International Social Marketing Association (2017). ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΗ: Η δημιουργία ατομικής και κοινωνικής ωφέλειας. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός του Κοινωνικού Μάρκετινγκ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Οι 6 βασικές έννοιες του Κοινωνικού Μάρκετινγκ συμπεριλαμβάνουν:

 1. Προσανατολισμό και στόχευση στον πολίτη
 2. Οριοθέτηση ξεκάθαρων κοινωνικών στόχων
 3. Μεταφορά πρότασης αξίας μέσων του Μίγματος Παρεμβάσεων του Κοινωνικού Μάρκετινγκ
 4. Τμηματοποίηση κοινού βασισμένη σε θεωρία, επίγνωση, δεδομένα και στοιχεία
 5. Ανάλυση ανταγωνισμού/εμποδίων και διαθέσιμων πόρων
 6. Κριτική σκέψη, αντανακλαστικότητα και ηθική

ΤΕΧΝΙΚΕΣ:  περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται συχνά στο κοινωνικό Μάρκετινγκ αλλά δεν αποτελούν αποκλειστικά τεχνικές του, όπως είναι ο συστηματικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση.

Γιατί σήμερα /

To κοινωνικό Μάρκετινγκ δεν είναι νέο σαν έννοια. Άνθρωποι και κυβερνήσεις για περισσότερα από 50 χρόνια σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούν το Κοινωνικό Μάρκετινγκ για να αναπτύξουν και να προσφέρουν προγράμματα με σκοπό την επίλυση των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων όπως π.χ. η πρόληψη ασθενειών, ο οικογενειακός προγραμματισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομική ανάπτυξη, η μείωση της εγκληματικότητας, η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανόνες. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα η εμφάνιση του Κοινωνικού Μάρκετινγκ θα μπορούσε να αποδοθεί στον Καποδίστρια που κατανοώντας την συμπεριφορά και την κουλτούρα των Ελλήνων, βρήκε ένα δημιουργικό τρόπο, να τους πείσει να εντάξουν την πατάτα στην δίαιτά τους.  Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ προοδευτικά γίνεται η βασική πρακτική σε πολλές χώρες καθώς έχει δημιουργήσει ένα καλό ιστορικό με επιτυχή αποτελέσματα.